• Produkte

    Sercos-fähige Produkte für jede Automatisierungsanwendung

Kontakt

Klaus Weyer

+49 (0) 170 93 41 884
k.weyer@sercos.de

vicosys® 4300 – 多摄像头系统 NEU

这些高性能、无风扇、紧凑且坚固的多摄像头系统,具有高度灵活性和操作方面的用户友好性。

  • Slave

Kategorien: 纵向解决方案, 运行与监控, 机器视觉

Generation: III

vicosys® 4300 – 多摄像头系统

它们允许连接 8 GigE Vision 摄像头或 4 FireWire 摄像头(IEEE 1394a/b),它们有着不同的分辨率;单色、彩色、热成像、矩阵和线扫描等摄像头可以组合在一个设备上。

链接到制造商
« Zurück zur Übersicht